Regulamin Programu „Zaopiekuj się Alpaką”

§ 1

Definicje

Definicje pojęć używanych w Regulaminie:

 1. Alpaka – jedna z alpak przebywająca w Ośrodku Koparka, której właścicielem jest Ośrodek

 2. Organizator Programu – organizator Programu pod nazwą „Zaopiekuj się Alpaką” (dalej: „Program”) jest Przemysław Chojnacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Koparka Przemysław Chojnacki z siedzibą w Warszawie (04-872) ul. Strzygłowska 61, posiadający nr NIP: 6631780861, REGON: 145157210

 3. Ośrodek – Ośrodek Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Koparka Przemysław Chojnacki
  z siedzibą w Warszawie (04-872) ul. Strzygłowska 61

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu „Zaopiekuj się Alpaką”

 5. Rodzina, Rodzina Uczestnika, członkowie Rodziny – wszystkie osoby, które wraz
  z Uczestnikiem lub jako osoby przez niego wskazane biorą udział w Programie, maksymalnie 5 osób podczas jednego spotkania z Alpaką

 6. Uczestnik – osoba pełnoletnia, która podpisała Umowę

 7. Umowa – umowa udziału w Programie „Zaopiekuj się Alpaką”

§ 2

Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przystąpienia do udziału i realizacji Programu przez Uczestnika, który podpisał Umowę oraz Rodzinę (łącznie maksymalnie 5 osób).

 2. Z Programu mogą korzystać wyłącznie Uczestnicy, którzy podpisali Umowę.

 3. Uczestnikiem Programu mogą być osoby fizyczne. W założeniu Program jest dedykowany w szczególności rodzinom z dziećmi.

 4. Uczestnik może korzystać z Programu wraz z Rodziną lub innymi osobami, które zaprosi do uczestnictwa w Programie. Dane oraz wiek osób zaproszonych do uczestnictwa
  w zajęciach (członków Rodziny) Uczestnik przekazuje Ośrodkowi ustalając termin danego spotkania.

 5. W każdym spotkaniu Programu uczestniczy minimum jedna osoba dorosła spośród wskazanych przez uczestnika w §2 Umowy.

 6. Korzystanie z Programu przez Uczestnika oraz Rodzinę Uczestnika oznacza znajomość
  i akceptację niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie przez Uczestnika oraz Rodzinę Uczestnika do przestrzegania Regulaminu.

 7. Odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie i ich zachowania ponoszą ich przedstawiciele ustawowi.

 8. Uczestnik oraz Rodzina Uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie i celu wykonywania Umowy.

 9. W przypadku gdy Uczestnikiem jest osoba prawna, organizacja, jednostka organizacyjna posiadająca lub nie posiadająca osobowości prawnej, czy instytucja, umieszczanie przez niego zdjęć, informacji lub innych materiałów zrealizowanych lub pozyskanych podczas uczestnictwa w Programie na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, środkach masowego przekazu jest możliwe tylko po przedstawieniu wyraźnej informacji, że pochodzą one lub zostały zrealizowane podczas Programu „Zaopiekuj się Alpaką” organizowanego przez Ośrodek Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Koparka w Warszawie.

§ 3

Zasady uczestnictwa w Programie

 1. Program jest oferowany w jednym z trzech Pakietów. Opis Pakietów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Przystępując do Programu Uczestnik wybiera jeden z dostępnych Pakietów. Wybrany przez Uczestnika Pakiet wskazany jest w Umowie.

 3. Uczestnik wybiera jedną z Alpak znajdujących się w Ośrodku. Program realizowany jest
  z wybraną przez Uczestnika Alpaką.

 4. W wyjątkowych wypadkach, niezależnych od Ośrodka (w szczególności choroba, śmierć zwierzęcia) może nastąpić zmiana Alpaki wybranej do udziału w Programie przez Uczestnika. W takim wypadku Ośrodek proponuje Uczestnikowi inną spośród dostępnych w Ośrodku Alpak. W powyższym wypadku Uczestnik zobowiązany jest wybrać inną Alpakę spośród dostępnych w Ośrodku, i nieobjętych w danym czasie Programem.

 5. Program realizowany jest na terenie Ośrodka i terenie do niego przyległym. Poza terenem Ośrodka Program może być realizowany jedynie w wypadku korzystania z Pakietu Hembra w zakresie w nim opisanym.

 6. Podczas realizacji Programu Uczestnikowi i Rodzinie towarzyszy zawsze co najmniej jeden opiekun z Ośrodka.

 7. Z wybranego Pakietu oraz wchodzących w jego skład poszczególnych usług można korzystać przez 6 miesięcy poczynając od dnia podpisana Umowy.

 8. Ośrodek zapewnia, że w okresie trwania Programu danego Uczestnika tylko ten Uczestnik wraz z Rodziną sprawuje opiekę nad wybraną Alpaką.

 9. Ośrodek zapewnia, że podczas pierwszego spotkania w ramach uczestnictwa w Programie Uczestnik oraz wszystkie inne osoby, zostaną przeszkolone w zakresie zasad bezpiecznego kontaktu z alpakami i roli Opiekuna, który z ramienia Ośrodka towarzyszy w Programie.

 10. W przypadku uczestnictwa w Programie dzieci:

  1. dzieci w wieku od 8 lat lub starsze biorą udział w programie pod opieką osoby dorosłej (jedna osoba dorosła na 4 dzieci)

  2. każde dziecko w wieku 2-7 lat bierze udział po opieką osoby dorosłej,

  3. dzieci poniżej 2 roku życia nie uczestniczą w Programie.

§ 4

Spacery z Alpaką

 1. W ramach Pakietów przysługuje jeden spacer z Alpaką w miesiącu kalendarzowym.

 2. Dostępne w Pakietach spacery z Alpaką odbywają się po wcześniejszym umówieniu się
  w Ośrodku mailowo co najmniej 7 dni przed planowanym spacerem. Spacer umawiany jest na dany dzień i godzinę. Przesunięcie przez Uczestnika umówionego terminu spaceru jest możliwe jedynie po ustaleniu tego z Ośrodkiem. W wypadku gdyby nie było możliwości zmiany ustalonego wcześniej terminu termin spaceru w danym miesiącu przepada.

 3. Przesunięcie przez Ośrodek umówionego terminu spaceru jest możliwe w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub z przyczyn losowych i niezależnych od Ośrodka.

 4. W spacerze towarzyszy opiekun z Ośrodka.

 5. Uczestnik oraz Rodzina zobowiązani są do stosowania się do uwag, poleceń i zasad przedstawianych przez opiekuna z Ośrodka.

 6. Spacer trwa 60 minut.

§ 5

Cotygodniowa dawka informacji o Alpace

 1. W ramach Pakietów Uczestnik otrzymuje na podany przez niego w Umowie adres e-mail raz w tygodniu mail z Ośrodka z informacjami z życia Alpaki i aktualnymi zdjęciami (od 2 do 4 zdjęć). Każde zdjęcie wysyłane zdjęcie będzie oznaczone nieusuwalnym znakiem wodnym o treści Zdjęcie wykonane w Ośrodku Psychoterapii Dzieci
  i Młodzieży Koparka w czasie realizacji Programu Zaopiekuj się Alpaką. www.osrodek-koparka.pl,
  a uczestnik może jest wykorzystać w sposób dowolny.

§ 6

Opieka osobista nad Alpaką

 1. Uczestnik i Rodzina mają, w ramach Pakietów to przewidujących, prawo do osobistej opieki na wybraną Alpaką.

 2. Osobista opieka nad Alpaką realizowana jest w Ośrodku, raz miesiącu kalendarzowym po wcześniejszym umówieniu terminu opieki mailowo lub co najmniej 7 dni przed planowanym terminem. Opieka umawiana jest na dany dzień i godzinę. Przesunięcie umówionego terminu jest możliwe jedynie po ustaleniu tego z Ośrodkiem.

 3. Podczas wizyty w celu opieki nad Alpaką Uczestnik i Rodzina pod okiem opiekuna
  z Ośrodka mogą wykonywać czynności takie jak: karmienie, wyczesywanie runa, więcej w Załączniku nr 1
  .

§ 7

Sesja zdjęciowa z Alpaką

 1. Sesja zdjęciowa, w ramach niektórych z Pakietów, realizowana jest w miejscu zaakceptowanym przez Ośrodek, po wcześniejszym umówieniu terminu sesji mailowo co najmniej 14 dni przed planowaną sesją. Sesja umawiana jest na dany dzień i godzinę. Przesunięcie umówionego terminu sesji jest możliwe jedynie po ustaleniu tego z Ośrodkiem.

 2. Uczestnik oraz członkowie Rodziny przystępując do korzystania z Programu zgadzają się na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciach podczas sesji zdjęciowej przez Ośrodek w celach promocji i reklamy Ośrodka lub „Programu Zaopiekuj się Alpaką”
  w materiałach marketingowych, na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

 3. Sesja zdjęciowa może odbyć się wyłącznie w okresie korzystania z Pakietu przez Uczestnika i Rodzinę.

 4. Sesja zdjęciowa wykonywana jest przez profesjonalnego fotografa wskazanego przez Ośrodek.

 5. Ośrodek przekaże zdjęcia w ilości określonej w Pakiecie, w którym ta usługa przysługuje. Zdjęcia w wersji elektronicznej przesyłane są na adres mailowy Uczestnika podany
  w Umowie. Zdjęcia w formie papierowej Uczestnik odbiera w Ośrodku.

 6. Uczestnik może zamówić więcej zdjęć niż ilość przewidziana w Pakiecie. W takim wypadku cena dodatkowych zdjęć uzgadniana jest z fotografem.

 7. Każde zdjęcie wykonane podczas sesji zdjęciowej będzie oznaczone nieusuwalnym znakiem wodnym o treści Zdjęcie wykonane w Ośrodku Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Koparka w czasie realizacji Programu Zaopiekuj się Alpaką. www.osrodek-koparka.pl,
  a uczestnik może jest wykorzystać w sposób dowolny.

§ 8

Udział Alpaki w wydarzeniu rodzinnym

 1. Wydarzenie z Alpaką, w ramach niektórych z Pakietów, realizowane jest w Ośrodku lub
  w miejscu umówionym z Uczestnikiem, po wcześniejszym umówieniu terminu mailowo co najmniej 30 dni przed planowaną datą wydarzenia. Udział Alpaki w wydarzeniu umawiany jest na dany dzień i godzinę. Przesunięcie umówionego terminu jest możliwe jedynie po ustaleniu takiej możliwości z Ośrodkiem.

 2. W wypadku wydarzenia poza Ośrodkiem dojazd Alpaki do miejsca wydarzenia jest bezpłatny w promieniu 40 km od Ośrodka Koparka.

 3. Udział Alpaki w wydarzeniu trwa od 2 do 3 godzin.

 4. W wydarzeniu, w którym bierze udział Alpaka może brać udział maksymalnie 12 osób.

W wypadku uczestnictwa większej ilości osób, Uczestnik pokrywa koszty.

 1. W wypadku udziału Alpaki w wydarzeniu, wszelkie inne koszty związane z organizacją tego wydarzenia (np. wystrój, catering) pokrywa Uczestnik.

§ 9

Kontakt Uczestnika z Ośrodkiem w trakcie trwania Programu

 1. Wszelkie spotkania z Alpaką Uczestnik umawia z Ośrodkiem za pośrednictwem maila recepcja@osrodek-koparka.pl odpowiednio wcześniej przed planowanym terminem spotkania.

 2. W sytuacjach nagłych Uczestnik może kontaktować się w sprawie realizacji Programu
  z Ośrodkiem pod nr telefonu
  664 855 725.

§ 10

Możliwość wykluczenia Uczestnika

lub członka jego Rodziny z udziału w Programie

 1. Uczestnik zobowiązuje się do działania zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Alpaki.

 2. Organizator Programu jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika lub członka jego Rodziny z możliwości udziału w Programie jeśli Uczestnik lub członek Rodziny nie przestrzega warunków określonych w Regulaminie lub jego działania są sprzeczne dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne
  z prawem. 

§ 11

Przetwarzanie danych osobowych i informacja handlowa

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i członków Rodzin jest Ośrodek. Dane osobowe Uczestnika i członków jego Rodzin będą przetwarzanie w celu wykonania Umowy w zakresie niezbędnych do jej wykonania. Dane te będą przechowywane przez Ośrodek przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.

 2. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane są przekazywane na zasadzie dobrowolności.  

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Ośrodek przy realizacji Programu może posługiwać się osobami trzecimi, które będą wykonywać powierzone im czynności w ramach realizacji Programu (np. fotograf).

 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu Cywilnego.