POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. DEFINICJE
1. Administrator danych osobowych – Przemysław Chojnacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Koparka Przemysław Chojnacki, 04-872 Warszawa, ul. Strzygłowska 61.
2. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
4. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego __________________

Pozostałe definicje należy rozumieć tak jak w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego ______________.

II. CELE, PODSTAWY PRAWNE ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są
1) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
2) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
3) w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowego korzystania z funkcjonalności Serwisu,
4) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po usunięciu konta lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do retencji danych.
3. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
4. W związku z realizacją Usługi PPV dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych.
5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
6. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem _________________.

III. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:
1) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
2) prawo uzyskania kopii danych,
3) prawo do sprostowania,
4) prawo do usunięcia danych,
5) prawo do ograniczenia przetwarzania,
6) prawo do przenoszenia danych,
7) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
8) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,
9) prawo wycofania zgody,
10) prawo do skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia.
2. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić w formie pisemnej na adres wskazany w Regulaminie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: _________
3. Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie,
tj. w szczególności:
1) z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek,
2) jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie,
3) jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.
4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuję wnioskodawcę o przyczynach tego działania.

IV. PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz parametry alfanumeryczne.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1) dostosowania zawartości stron internetowych witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
2) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
3. Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.
V. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności z przyczyn technicznych, zmieniającego się prawa oraz rozszerzenia bądź zmiany świadczonych usług.