REGULAMIN PLACU ZABAW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

OŚRODKA PSYCHOTERPAII DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KOPARKA

 

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku 2-13 lat.
 2. Przebywanie na placu zabaw i korzystanie z jego wyposażenia może się odbywać w godzinach jego otwarcia.
 3. Opiekun dziecka korzystającego z placu zabaw ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz przekazanie zasad bezpieczeństwa dziecku.
 4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z placu zabaw.
 5. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt.
 6. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci.
 7. Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych.
 8. Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
 9. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. Należy natychmiast zgłaszać personelowi Ośrodka zauważone usterki, uszkodzenia lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu poszczególnych urządzeń.
 10. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.
 11. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z placu zabaw lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
 • siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek;
 • huśtanie się na stojąco;
 • skręcanie huśtawek łańcuchowych;
 • poruszanie się po placu zabaw rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach;
 • korzystanie z placu zabaw przez osoby powyżej 13 roku życia;
 1. Nie wolno niszczyć roślinności, drzew, krzewów i kwiatów.
 2. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 3. Na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 4. Jedną z atrakcji znajdującą się na terenie Ośrodka jednakże nie stanowiącą integralnej części placu zabaw jest koparka.
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do korzystania z atrakcji, z zastrzeżeniem poniższych dodatkowych zasad:
 • Wstęp na wygrodzony teren, na którym jest koparka ma wyłącznie dziecko powyżej 2 lat wraz z pełnoletnim opiekunem i pod nadzorem personelu Ośrodka,
 • Na wygrodzonym terenie może przebywać nie więcej niż dwoje dzieci.
 • Koparka na wygrodzonym terenie jest prawdziwą maszyną, która pozostaje w stanie unieruchomienia, ze względu na metalowe elementy oraz ostre krawędzie, zaleca się szczególną ostrożność.
 • Wejście na maszynę oraz zapoznawanie się z jej wyposażeniem może odbywać się przez dziecko powyżej 4 roku życia, wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem personelu Ośrodka.
 1. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią opiekunowie dzieci.
 2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Ośrodka są zobowiązane bezwzględnie stosować się do zasad niniejszego regulaminu.
 3. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
 4. Pracownicy Ośrodka maja prawo wyprosić z terenu Ośrodka osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu.

 

 

TELEFONY ALARMOWE:

Straż miejska     986        Straż Pożarna 998         Policja 997     Pogotowie ratunkowe    999  Ogólny- pomoc (z telefonu komórkowego) 112