REGULAMIN

 1. DEFINICJE

 1. RegulaminNiniejszy regulamin określający warunki świadczenia przez Przemysława Chojnackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Koparka Przemysław Chojnacki z siedzibą w Warszawie (04-872)
  ul. Strzygłowska 61, (dalej jako:
  Ośrodek KOPARKA) posiadającego NIP: 6631780861, REGON: 145157210, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (dalej jako Usługodawca) usług na rzecz osób fizycznych za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym osrodek-koparka.pl (dalej jako Serwis)

 1. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu celem dokonania rejestracji
  na stronie internetowej osrodek-koparka.pl

 1. Usługa PPV –  audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez Usługodawcę, jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do zakodowanego pojedynczego Wydarzenia, udostępnionego odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu

 

 1. Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia, określonego w harmonogramie Wydarzeń przedstawionym na stronie internetowej osrodek-koparka.pl

 1. Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem

 

 1. Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Wydarzenia do godziny jego zakończenia, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez Usługodawcę

 1. Opłata –należność od Użytkownika na rzecz Usługodawcy, z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie

 1. Usługa płatnicza – podmiotem świadczącym usługę płatniczą (dalej jako Usługa PayU), na rzecz Użytkowników jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444 (dalej jako Operator) będąca dostawcą usług płatniczych
  w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usługi PPV odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie
  i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

 3. Regulamin dostępny jest w wersji papierowej w recepcji Ośrodka Psychoterapii Dzieci
  i Młodzieży KOPARKA z siedzibą w Warszawie przy ul. Strzygłowskiej 61 oraz pod adresem osrodek-koparka.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 4. W celu właściwego korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer PC lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych ( w szczególności Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari) oraz dostęp do Sieci Internet.

 5. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

 6. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu bez dokonania rejestracji. Dostęp do Usługi PPV możliwy jest jedynie po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji.

 7. W celu dokonania rejestracji Użytkownik podaje hasło oraz e-mail.

 8. Przed dokonaniem rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i dokonać jego akceptacji.

 1. WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie osrodek-koparka.pl oraz płatności za pośrednictwem Usługi PayU.

 2. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu Usługi PPV. Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia.

 3. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie osrodek-koparka.pl.

 4. Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego Wydarzenia.

 5. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Usługodawcy.

 6. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.

 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.

 8. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku Użytkownik nie uzyska dostępu do Wydarzenia.

 1. PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za otrzymane zamówienie możliwa będzie wyłącznie za pomocą Usługi PayU.

 2. Płatność wynikająca z zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty.

 3. Operator płatności świadcząc Usługę PayU na rzecz Użytkownika dokonuje przekazania otrzymanych środków na rachunek płatniczy Usługodawcy nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Operatora płatności zlecenia płatniczego od Użytkownika. Otrzymanie zlecenia płatniczego przez Operatora płatności następuje w dniu, w którym rachunek bankowy Operatora płatności został uznany kwotą wynikającą z przelewu dokonanego przez Użytkownika.

 4. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie PayU.

 5. Ceny wskazane na stronie Serwisu, w potwierdzeniu zamówienia otrzymania dostępu do Usługi PPV są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu
  i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecich, którym umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy;

 2. skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny
  z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;

 3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia nie leżących po stronie Usługodawcy okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym lub infrastrukturalnym;

 4. brak zachowania w poufności przez Użytkownika hasła , a w szczególności skutki udostępnienia hasła osobom trzecim.

 1. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej.

 1. REKLAMACJE

 1. W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres: Ośrodek Psychoterapii Dzieci
  i Młodzieży Koparka Przemysław Chojnacki, 04-872 Warszawa, ul. Strzygłowska 61 lub drogą elektroniczną na adres mailowy osrodek-koparka.pl

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Użytkownika umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań. Reklamacja, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy funkcjonalności Serwisu.

 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca informuje Użytkownika na piśmie, a w przypadku braku adresu korespondencyjnego – drogą mailową na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

 1. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Przemysław Chojnacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Koparka Przemysław Chojnacki, 04-872 Warszawa, ul. Strzygłowska 61.

 2. Administrator danych przetwarza dane użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz w celu zapewnienia kontaktu z użytkownikami.

 3. Podanie danych podczas rejestracji jest dobrowolne, lecz niezbędne dla rejestracji
  w Serwisie i korzystania z jego funkcjonalności.

 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.

 5. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody przez użytkownika, administrator może przetwarzać jego dane w celu wykonywania marketingu bezpośredniego towarów i usług administratora danych, przy użyciu adresu e-mail użytkownika. Niewyrażenie zgody nie pociąga za sobą niemożności korzystania z Serwisu, udzielona zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 6. Szczegółowe informacje o czasie przetwarzania danych osobowych, uzasadnionym interesie Administratora,  realizacji praw podmiotów danych osobowych, w tym prawie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych znajdują się w Polityce prywatności pod adresem osrodek-koparka.pl.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Użytkownicy zostaną poinformowani
  o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu Strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać w sposób polubowny. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Usługodawcy.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.