REGULAMIN REZERWACJI ONLINE WIZYT W OŚRODKU PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY KOPARKA

 

 • DEFINICJE
 1. Regulamin – Niniejszy regulamin określający warunki świadczenia przez Przemysława Chojnackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Koparka Przemysław Chojnacki z siedzibą w Warszawie (04-872) ul. Strzygłowska 61, (dalej jako: Ośrodek KOPARKA) posiadającego nr NIP: 6631780861, REGON: 145157210, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (dalej jako Usługodawca) usług na rzecz osób fizycznych za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym http://osrodek-koparka.pl/ (dalej jako Serwis)
 2. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu celem dokonania rejestracji w Systemie oraz rezerwacji wizyty
 3. Usługa – usługa na rzecz Użytkowników świadczona za pośrednictwem Serwisu polegająca na umożliwieniu rejestracji Użytkownika, zarezerwowania wizyty u danego lekarza przyjmującego w siedzibie Ośrodka KOPARKA oraz dokonania zapłaty za wizytę
 4. Strona Płatności – strona internetowa www.przelewy24.pl, administrowana przez DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, REGON 634509164, NIP 781-173-38-52.

 

 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest w wersji papierowej w recepcji Ośrodka Psychoterapii Dzieci i Młodzieży KOPARKA z siedzibą w Warszawie przy ul. Strzygłowskiej 61 oraz pod adresem http://osrodek-koparka.pl/regulamin/regulamin-zakupu-online/ w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.
 4. W celu właściwego korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych ( w szczególności Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari) oraz dostęp do Sieci Internet.
 5. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 6. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu bez dokonania rejestracji. Dokonanie rezerwacji wizyty możliwe jest jedynie po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji.
 7. W celu dokonania rejestracji Użytkownik podaje hasło oraz następujące dane osobowe:
  imię,
  nazwisko,
  adres e-mail,
  numer telefonu
 8. Przed dokonaniem rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i dokonać jego akceptacji.
 9. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą rejestrację w Serwisie (założenie Konta Użytkownika).
 10. Konto zakładane jest na czas nieokreślony. Użytkownik ma możliwość likwidacji konta w dowolnej chwili, bez ponoszenia kosztów.
 11. Dokonanie rejestracji możliwe jest również podczas rezerwacji pierwszej wizyty za pośrednictwem Serwisu.

 

 • 3 REZERWACJA WIZYTY

 

 1. Rezerwacja wizyty następuje poprzez dokonanie, za pomocą Serwisu rejestracji oraz złożenia zamówienia wizyty oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w §4 Regulaminu.
 2. Rezerwacja on-line dostępna jest 24/h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej, dokonanie rezerwacji będzie możliwe nie później niż na 48 godzin przed preferowanym terminem wizyty.
 4. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Serwisu następujących czynności:
  1. wybór lekarza przyjmującego w siedzibie Ośrodka KOPARKA, do którego ma być umówiona wizyta
  2. wybór opcji: „Zapisz się na zajęcia”
  3. zalogowanie się na Konto Użytkownika – w przypadku wcześniejszej rejestracji w Serwisie
  4. wybór preferowanej daty i godziny zajęć, podanie imienia i nazwiska osoby, która chce skorzystać z zajęć, wpisanie adresu e-mail, wybór rodzaju zajęć
  5. wybór opcji „zarezerwuj wizytę”,
  6. podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu , adres), opcjonalnie, gdy rezerwacja dokonywana jest po raz pierwszy: wybór opcji: „stworzyć konto?”
  7. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,
  8. wybór jednej z podanych metod płatności,
  9. złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Kupuję i płacę”.

 

 1. Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 minut od momentu wyboru wizyty. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Serwisu i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury rezerwacji.

 

 • 4 PŁATNOŚĆ

 

 1. Płatność za złożone za pośrednictwem Serwisu zamówienie możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zarezerwowaną wizytę wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty.
 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w ciągu 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności. Płatność dokonana po upływie 15 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.

 

 1. Ceny wskazane na stronach Serwisu, w potwierdzeniu zamówienia są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Po skutecznym dokonaniu rezerwacji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą rezerwację.
 3. Potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłane w czasie około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w ciągu 20 minut od złożenia zamówienia i będzie zawierać:
  • imię i nazwisko wybranego lekarza,
  • datę i godzinę zarezerwowanej wizyty,
  • informację o cenie zarezerwowanej wizyty,
  • numer transakcji.

 

 • 5 ANULOWANIE REZERWACJI, PRZEŁOŻENIE TERMINU WIZYTY

 

 1. Po skutecznym dokonaniu rezerwacji wizyty Ośrodek KOPARKA zobowiązuje się przyjąć Użytkownika u wybranego lekarza w zarezerwowanym terminie wizyty ale zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany jej terminu, w szczególności w przypadku choroby lekarza, utrudnień w jego dojeździe na dyżur lub w przypadku innych uzasadnionych przyczyn.
 2. W każdym takim wypadku Ośrodek KOPARKA zobowiązuje się poinformować Użytkownika o zmianie terminu wizyty i ustalenia nowego terminu wizyty. W takiej sytuacji Ośrodek KOPARKA kontaktuje się z Użytkownikiem na numer telefonu  lub na adres e -mailowy podany podczas rejestracji.
 3. Przed umówioną wizytą należy zgłosić się do recepcji co najmniej 10 minut przed wyznaczoną godziną wizyty.
 4. W przypadku kiedy Użytkownik z jakichkolwiek powodów nie może stawić się na zarezerwowany termin wizyty powinien poinformować o jej odwołaniu najpóźniej 24 godziny przed jej rozpoczęciem: telefonicznie pod numerem 664 855 725, osobiście w placówce, lub drogą mailową pod wskazany adres e-mail: [email protected], jak również poprzez Konto Użytkownika w Serwisie.
 5. Anulowanie rezerwacji jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzone przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca potwierdzi anulowanie rezerwacji niezwłocznie po jej otrzymaniu.
 7. W przypadku anulowania rezerwacji wizyty nie później niż na …godzin przed jej rozpoczęciem uiszczona przez Użytkownika opłata zostanie zwrócona Użytkownikowi w całości w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 8. W przypadku braku odwołania wizyty lub odwołaniu jej później niż 24 godziny przed jej

rozpoczęciem Ośrodek KOPARKA  ma prawo do obciążenia pacjenta opłatą w wysokości równowartości zarezerwowanej i nieodwołanej wizyty.

 

 • 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, jak również skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła i loginu Użytkownika, jeżeli jest to wynikiem niezachowania ostrożności przez Użytkownika.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Użytkownik łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Serwisu.

 

 • 7 REKLAMACJE

 

 1. W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres: Ośrodek Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Koparka Przemysław Chojnacki, 04-872 Warszawa, ul. Strzygłowska 61.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Użytkownika umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań. Reklamacja, o której mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy stacjonarnych konsultacji medycznych, lecz funkcjonalności Serwisu.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca informuje Użytkownika na piśmie, a w przypadku braku adresu korespondencyjnego – drogą mailową na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

 

 • 8 DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Przemysław Chojnacki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Koparka Przemysław Chojnacki, 04-872 Warszawa, ul. Strzygłowska 61
 2. Administrator danych przetwarza dane użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz w celu zapewnienia kontaktu z użytkownikami.
 3. Podanie danych podczas rejestracji jest dobrowolne, lecz niezbędne dla rejestracji w Serwisie i korzystania z jego funkcjonalności.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.
 5. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody przez użytkownika, administrator może przetwarzać jego dane w celu wykonywania marketingu bezpośredniego towarów i usług administratora danych, przy użyciu adresu e-mail oraz numeru telefonu użytkownika. Niewyrażenie zgody nie pociąga za sobą niemożności korzystania z Serwisu, udzielona zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. , Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 xz późn.zm.)
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym http://osrodek-koparka.pl/ w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu Strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla Użytkownika.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.